Banner
Graduatie-eisen - Sankyu 3e Kyu
Inhoudsopgave
Graduatie-eisen
Yukyu 10e Kyu
Kukyu 9e Kyu
Hashikyu 8e Kyu
Sishikyu 7e Kyu
Rokyu 6e Kyu
Gokyu 5e Kyu
Yonkyu 4e Kyu
Sankyu 3e Kyu
Nikyu 2e Kyu
Ikkyu 1e Kyu
Shodan 1e dan
Nidan 2e dan
Shandan 3e dan
4e dan en hoger
Alle pagina's

Sankyu band

 

(Sankyu 3th kyu)

Algemeen

·          Hoekrechter zijn bij jeugd- en beginners wedstrijden


Stoten en slagen

·          Hiraken

·          Haito-uchi


Traptechnieken

·          Mawashi kubi-geri

·          Uchi mawashi-geri


Blokkerings- en Afweertechnieken

·          Shuto chudan soto-uke

·          Shuto chudan uchi-uke


Kata

·          Pinan Kata Sono Yon

·          Tsuki-No Kata


Kyokushinkai Kumite

·          Kyokushinkai kumite Sono Go

 

Tamashiwari

·          Seiken en Geri 2 planken


Kumite

·          25 partijen vrij vechten á 2 minuten

 



 
Menu zwarte band