Banner
Graduatie-eisen - Yonkyu 4e Kyu
Inhoudsopgave
Graduatie-eisen
Yukyu 10e Kyu
Kukyu 9e Kyu
Hashikyu 8e Kyu
Sishikyu 7e Kyu
Rokyu 6e Kyu
Gokyu 5e Kyu
Yonkyu 4e Kyu
Sankyu 3e Kyu
Nikyu 2e Kyu
Ikkyu 1e Kyu
Shodan 1e dan
Nidan 2e dan
Shandan 3e dan
4e dan en hoger
Alle pagina's

Yonkyu band

 

(Yonkyu 4e Kyu)

Standen

·          Moro ashi-dachi

·          Heiko-dachi


Stoten en slagen

·          Seiken mawashi-uchi

·          Hiji ago-uchi

·          Hiji oroshi-uchi


Traptechnieken

·          Ushiro-geri


Blokkerings- en Afweertechnieken

·          Seiken uchi-uke Gedan-barai

·          Jodan / Gedan juji-uke

·          Koken chudan uchi-uke


Ippon Kumite

·          Ippon Kumite als Sanbon uitgevoerd


Kata

·          Gekisai-dai Kata


Kyokushinkai Kumite

·          Kyokushinkai kumite Sono Yon


Tamashiwari

·          Seiken en Geri 1 plank


Kumite

·          22 partijen vrij vechten á 2 minuten


  
Menu zwarte band