Banner
Graduatie-eisen - Gokyu 5e Kyu
Inhoudsopgave
Graduatie-eisen
Yukyu 10e Kyu
Kukyu 9e Kyu
Hashikyu 8e Kyu
Sishikyu 7e Kyu
Rokyu 6e Kyu
Gokyu 5e Kyu
Yonkyu 4e Kyu
Sankyu 3e Kyu
Nikyu 2e Kyu
Ikkyu 1e Kyu
Shodan 1e dan
Nidan 2e dan
Shandan 3e dan
4e dan en hoger
Alle pagina's

Gokyu band

 

( Gokyu 5e Kyu )

Standen

·          Shiko-dachi

·          Kake-dachi


Stoten en slagen

·          Shuto hizo-uchi

·          Seiken gyaku / oi-tsuki met mawate

·          Hiji jodan / chudan-ate

·          Seiken tate-tsuki

·          Jodan / Shotai-uchi


Traptechnieken

·          Yoko-geri


Blokkerings- en Afweertechnieken

·          Mae mawashi-uki met ibuki


Ippon Kumite

·          Ippon Kumite Sono Yon: Seiken Soto-uke / Seiken tate-tsuki


Kata

·          Panan Kata Sono San

·          Sanchin Kata


Kyokushinkai Kumite

·          Kyokushinkai kumite Sono San


Kumite

·          18 partijen vrij vechten á 2 minuten

 

  
Menu zwarte band