Banner
Graduatie-eisen - Rokyu 6e Kyu
Inhoudsopgave
Graduatie-eisen
Yukyu 10e Kyu
Kukyu 9e Kyu
Hashikyu 8e Kyu
Sishikyu 7e Kyu
Rokyu 6e Kyu
Gokyu 5e Kyu
Yonkyu 4e Kyu
Sankyu 3e Kyu
Nikyu 2e Kyu
Ikkyu 1e Kyu
Shodan 1e dan
Nidan 2e dan
Shandan 3e dan
4e dan en hoger
Alle pagina's

Rokyu band

 ( Rokyu 6e Kyu )

Standen

·          Tsuri aschi-dachi

·          Neko aschi-dachi

·          Sanchin-dachi


Stoten en slagen

·          Uraken Sayu-uchi

·          Uraken Hizo-uchi

·          Uraken Shita-uchi

·          Tetsui Kome Kami-uchi

·          Tetsui Hizo-uchi


Blokkerings- en Afweertechnieken

·          Shuto Mawashi-uke


Ippon Kumite

·          Ippon Kumite Sono San: Seken Jodan-uke / Hiza-geri


Kata

·          Panan Kata Sono Ni


Kyokushinkai Kumite

·          Kyokushinkai kumite Sono Ni


Kumite

·          15 partijen vrij vechten á 2 minuten

  
Menu zwarte band