Banner
Graduatie-eisen - Sishikyu 7e Kyu
Inhoudsopgave
Graduatie-eisen
Yukyu 10e Kyu
Kukyu 9e Kyu
Hashikyu 8e Kyu
Sishikyu 7e Kyu
Rokyu 6e Kyu
Gokyu 5e Kyu
Yonkyu 4e Kyu
Sankyu 3e Kyu
Nikyu 2e Kyu
Ikkyu 1e Kyu
Shodan 1e dan
Nidan 2e dan
Shandan 3e dan
4e dan en hoger
Alle pagina's

Sishikyu band

 ( Sishikyu 7e Kyu )

Standen

·          Kokutsu-dachi


Stoten en slagen

·          Uraken shomen-uchi

·          Shuto ganmen-uchi


Traptechnieken

·          Kansetsu-geri

·          Kagato-geri


Ippon Kumite

·          Ippon Kumite Sono Ni: Seken Uchi-Uke / Uraken Shomen-uchi


Kata

·          Panan Kata Sono Ichi


Kyokushinkai Kumite

·          Kyokushinkai kumite Sono Ichi


Kumite

·          12 partijen vrij vechten á 2 minuten

   
Menu zwarte band