Banner
Graduatie-eisen - Kukyu 9e Kyu
Inhoudsopgave
Graduatie-eisen
Yukyu 10e Kyu
Kukyu 9e Kyu
Hashikyu 8e Kyu
Sishikyu 7e Kyu
Rokyu 6e Kyu
Gokyu 5e Kyu
Yonkyu 4e Kyu
Sankyu 3e Kyu
Nikyu 2e Kyu
Ikkyu 1e Kyu
Shodan 1e dan
Nidan 2e dan
Shandan 3e dan
4e dan en hoger
Alle pagina's

 

(Kukyu 9e Kyu)

Standen

·          Heisoku-dachi

·          Uchi-Hachiji-dachi


Stoten en slagen

·          Tetsui Oroshi-uchi

·          Shuto Sakotsu-uchi


Blokkerings- en Afweertechnieken

·          Seiken gedan-barai

·          Seiken uchi-uke


Traptechnieken

·          Mea ganmen-geri


Rekoefeningen

·          Mea-keage


Combinaties

·          Openen Fudo-dachi met Kake wake-uke


Kata

·          Zenkutsu Dachi Kata Sono San

·          Taikyoku Kata Sono Ichi


Kumite

·          8 partijen vrij vechten á 2 minuten


 


 
Menu zwarte band